X
  • ¡AVISO! Durante la tarde del 19 de enero de 2021 a partir de las 15:30 se producirán cortes en el servicio de la Sede por actualización de la misma.

Que é a sede electrónica

Que é a sede electrónica

A sede electrónica é un espazo de relación co cidadán.

A Lei 39/2015 recoñece o dereito dos cidadáns a relacionarse coas administracións públicas por medios electrónicos para o exercicio dos dereitos previstos no artigo 13 da mesma lei.

A Lei 40/2015 establece no artigo 38 que a sede electrónica é aquel enderezo electrónico dispoñible para os cidadáns a través de redes de telecomunicacións, cuxa titularidade corresponde a unha administración pública, ou ben a un ou varios organismos públicos ou entidades de dereito público no exercicio das súas competencias (neste caso, ENAIRE). As sedes electrónicas disporán de sistemas que permitan o establecemento de comunicacións seguras sempre que sexan necesarias.

O establecemento dunha sede electrónica comporta a responsabilidade do titular respecto da integridade, veracidade e actualización da información e os servizos aos que se poida acceder a través dela.

Cada administración pública determinará as condicións e instrumentos de creación das sedes electrónicas segundo os principios de transparencia, publicidade, responsabilidade, calidade, seguridade, dispoñibilidade, accesibilidade, neutralidade e interoperabilidade. En todo caso deberá garantirse a identificación do órgano titular da sede, así como os medios dispoñibles para a formulación de suxestións e queixas.

A publicación nas sedes electrónicas de informacións, servizos e transaccións respectará os principios de accesibilidade e uso de acordo coas normas establecidas ao respecto, estándares abertos e, se é o caso, aqueles que sexan de uso xeneralizado polos cidadáns.

As sedes electrónicas utilizarán, para identificarse e garantir unha comunicación segura con estas, certificados recoñecidos ou cualificados de autenticación de sitio web ou medio equivalente.

O establecemento das sedes electrónicas está contemplado no artigo 38 da Lei 40/2015.