Verificació de documents (CSV)

Verificació de documents (CSV)

Si us plau, seleccioni l'àmbit i/o l'adreça de verificació del document que vol verificar. Aquesta consulta li permetrà comprovar l'autenticitat dels documents electrònics generats per ENAIRE.

 

La informació sobre l'àmbit i l'adreça de verificació està disponible en el document mateix que vol comparar: