Verificación de documentos (CSV)

Verificación de documentos (CSV)

Por favor, seleccione o ámbito e/ou enderezo de verificación do documento que quere verificar. Esta consulta permitiralle comprobar a autenticidade dos documentos electrónicos xerados por ENAIRE.

 

A información acerca do ámbito e do enderezo de verificación está dispoñible no propio documento que quere cotexar: