X
 • ¡AVISO! Durante la tarde del 19 de enero de 2021 a partir de las 15:30 se producirán cortes en el servicio de la Sede por actualización de la misma.

Avís legal

Avís legal

L'establiment d'una seu electrònica comporta la responsabilitat del titular pel que fa a la integritat, veracitat i actualització de la informació i els serveis a què es pugui accedir a través d'aquesta, d'acord amb el que especifica la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de règim jurídic del sector públic, en el seu article 38.2, relatiu a seus electròniques.

I. Dades identificatives de la seu

Mitjançant resolució de 15 d'octubre de 2010 («BOE» de 26 de novembre de 2016), del director general-president de l'Entidad Pública Empresarial Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea, es va crear la Seu Electrònica de l'Entidad Pública Empresarial Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea.

En virtut de l'article 18.2 de la Llei 18/2014, de 15 d'octubre, d'aprovació de mesures urgents per al creixement, la competitivitat i l'eficiència, l'Entidad Pública Empresarial Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea (AENA) va passar a denominar-se ENAIRE.

Mitjançant resolució de 2 de desembre de 2015 («BOE» de l'1 de gener de 2016), del director general de l'Entidad Pública Empresarial ENAIRE, es modifica la de 15 d'octubre de 2010, abans esmentada, i es crea la Seu Electrònica de l'Entidad Pública Empresarial ENAIRE.

Dades del titular de la seu:
ENAIRE 
CIF: Q2822001J
Avda. de Aragón, 330 - Edificio B
28022 Madrid

II. Dret de propietat intel·lectual i industrial

ENAIRE és titular dels drets de propietat intel·lectual i industrial d'aquest lloc web, així com del seu contingut.

Els textos, dissenys, imatges, bases de dades, logotips, estructura i altres elements d'aquest lloc estan protegits per les lleis i els tractats internacionals sobre propietat intel·lectual. Qualsevol reproducció, transmissió, adaptació, traducció, modificació, comunicació al públic o qualsevol altra explotació de tot o part del contingut d'aquest lloc, feta de qualsevol forma o per qualsevol mitjà, electrònic, mecànic o altre, estan estrictament prohibides, llevat d'autorització prèvia per escrit d'ENAIRE. Qualsevol infracció d'aquests drets pot donar lloc als procediments judicials que corresponguin.

III. Establiment d'hiperenllaços o enllaços

A la seu electrònica s'hi han inclòs enllaços a pàgines de llocs web de tercers (“enllaços”), en bona part a pàgines d'altres administracions públiques, que s'han considerat d'interès per als usuaris. ENAIRE no assumeix cap responsabilitat derivada de la connexió o els continguts dels enllaços de tercers a què es fa referència a la seu electrònica.

Així mateix, ENAIRE no es fa responsable dels continguts que terceres parts hagin inclòs en els hipervincles a què es fa referència en aquesta pàgina.

IV. Privacitat i protecció de dades

El tractament de dades personals fet a través d'aquesta seu electrònica d'ENAIRE es regula segons el que estableix la normativa europea de protecció de dades - Reglament (UE) 2016/679 – Reglament general de protecció de dades (RGPD) - i la resta de la normativa aplicable, amb l'objecte de garantir en tot moment el dret fonamental a la protecció de dades de les persones usuàries de la seu electrònica.

Aquest avís de privadesa i protecció de dades és aplicable a les pàgines d'aquesta seu electrònica, i no es garanteix en els accessos a través d'enllaços a aquest lloc, ni als enllaços des d'aquest lloc a altres webs.

Dades personals recopilades

Les dades personals recopilades a través d'aquesta seu electrònica d'ENAIRE es tractaran per a la gestió correcta dels tràmits disponibles. Algunes d'aquestes dades les facilita directament, per exemple, quan emplena un formulari de sol·licitud, mentre que d'altres s'obtenen indirectament amb tecnologia, com és el cas de les cookies. 

Els mitjans utilitzats per ENAIRE per recollir i tractar posteriorment les dades personals són:

 • Formularis: a través de formularis, tant digitals com en format electrònic, ENAIRE recopila dades de caràcter personal per gestionar correctament els tràmits disponibles.
 • Correus electrònics: les adreces de correu electrònic facilitades a la seu electrònica d'ENAIRE es consideraran com a possibles mitjans per recollir dades personals.
 • Cookies: ENAIRE pot fer servir cookies tècniques (petits arxius d'informació que el servidor envia al sistema de qui accedeix a la pàgina) per dur a terme determinades funcions que es consideren imprescindibles per al funcionament i la visualització correctes d'aquesta seu electrònica.

Per a més informació, vés a: Política de cookies.

Limitacions en el tractament

ENAIRE no autoritza els menors de 16 anys a facilitar les seves dades personals a través dels mitjans habilitats en aquesta seu electrònica (a través de qualsevol dels mitjans existents a la seu electrònica). Per tant, les persones que facilitin dades personals utilitzant aquests mitjans manifesten formalment ser majors de 16 anys i ENAIRE queda eximit de qualsevol responsabilitat per l'incompliment d'aquest requisit.

En aquells casos en què els tràmits existents a la seu electrònica d'ENAIRE estiguin destinats a menors de 16 anys, s'habilitaran els mitjans per recollir l'autorització dels pares o tutors legals del/la menor.

Informació en la recollida de dades

Sempre que es recullin dades a través d'un formulari (en línia o en format descarregable) o altres canals de comunicació establerts a la seu electrònica, s'oferirà informació a la persona afectada segons el que estableix la normativa de protecció de dades vigent. 

La informació a les persones afectades es facilitarà segons el mitjà utilitzat:

 • Formularis (en línia i format descarregable): la informació estarà inclosa en el mateix formulari.
 • Correus electrònics: la informació estarà indicada a l'espai web en què es fa referència a l'adreça electrònica.
 • Cookies: la informació està disponible a la Política de cookies.

La persona usuària es responsabilitza de la veracitat i l'exactitud de les dades personals facilitades. En el supòsit que es produeixi alguna
modificació en les dades de la persona usuària, aquests canvis s'hauran de comunicar a ENAIRE a fi de mantenir-les
actualitzades.

Mesures de seguretat 

ENAIRE adopta les mesures de seguretat adequades d'acord amb el que preveu la normativa vigent de protecció de dades per tal de garantir el dret fonamental a la protecció de dades de les persones usuàries d'aquesta seu electrònica.

ENAIRE aplica les mesures tècniques i organitzatives apropiades per garantir un nivell de seguretat adequat al risc a què estan exposades les dades personals tractades en aquesta seu electrònica.

Drets

Les persones afectades tenen dret a accedir a les seves dades, rectificar-les i suprimir-les, així com altres drets, davant la Unitat Central de Protecció de Dades d'ENAIRE (UCPD), Av. de Aragón, 330, Edifici B - 28022 MADRID (Madrid) o a través de l'Administració electrònica d'ENAIRE (enaire.sede.gob.es).
Els drets de les persones afectades són:

 • Obtenir confirmació sobre si ENAIRE està tractant les seves dades personals.
 • Accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si escau, sol·licitar-ne la supressió quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessàries per a les finalitats per a què es van recollir.
 • Sol·licitar en determinades circumstàncies:
  • La limitació del tractament de les seves dades, en aquest cas només seran conservades per ENAIRE per a l'exercici o la defensa de reclamacions.
  • L'oposició al tractament de les seves dades, en aquest cas, ENAIRE deixarà de tractar les dades, excepte per motius legítims imperiosos, o l'exercici o la defensa de possibles reclamacions. Incloent-hi el tractament de les seves dades per a decisions individuals automatitzades.

Si en l'exercici dels seus drets no ha estat degudament atès, podrà presentar una reclamació davant l'Agència Espanyola de Protecció de Dades – Adreça: C/Jorge Juan, 6 - 28001 MADRID (Madrid) – Seu electrònica: sedeagpd.gob.es.

V. Dret aplicable i jurisdicció competent

La llei aplicable en cas de disputa o conflicte d'interpretació dels termes que componen aquest avís legal, així com qualsevol qüestió relacionada amb els serveis d'aquesta seu, serà la llei espanyola.

Per a la resolució de qualsevol conflicte que pugui sorgir amb motiu de la visita a la seu o de l'ús dels serveis que s'hi ofereixen, ENAIRE i l'usuari acorden sotmetre's als jutges i tribunals del domicili de l'usuari, sempre que estigui ubicat en territori espanyol.