Solicitudes de información medioambiental

Procedemento para a obtención de información medioambiental que obre en poder de ENAIRE
Información adicional sobre o procedemento
Impresos para a presentación en soporte papel

Obxecto

Servizo que facilita ao cidadán a obtención de información medioambiental que obre en poder de ENAIRE, coas excepcións que se contemplan no artigo 13 da Lei 27/2006, de 18 de xullo, pola que se regulan os dereitos de acceso á información, de participación pública e de acceso á xustiza en materia de medio ambiente (incorpora as directivas 2003/4/CE e 2003/35/CE).

Órgano que resolve o procedemento

División de Calidade e Medio Ambiente

Enderezo electrónico: calidadmedioambiente@enaire.es

Prazo máximo para resolver

Con carácter xeral, un mes desde a recepción da solicitude no rexistro. Se o volume e a complexidade da información son tales que resulta imposible cumprir o prazo antes indicado, dous meses desde a recepción da solicitude no rexistro.

Protección de datos

Responsable do tratamento: ENAIRE. | Finalidade: Tramitar e xestionar as solicitudes de información ambiental. | Lexitimación: O tratamento dos datos baséase na normativa ambiental. | Destinatarios: Os datos non serán cedidos a terceiros agás obriga legal. | Dereitos: Acceder, rectificar e suprimir os datos, así como outros dereitos, ante a Unidade Central de Protección de Datos de ENAIRE (UCPD) - Avda. de Aragón 330 - Edificio B - 28022 MADRID (Madrid), ou a través da sede electrónica (enaire.sede.gob.es). Información adicional: Poderá consultar a información adicional no Anexo I – Información adicional – Protección de datos.

Formas de presentación da solicitude

Tramitación en papel. Pode utilizar o seguinte impreso e entregalo nunha oficina de rexistro.          Tramitación electrónica. Prema na seguinte ligazón